Make your own free website on Tripod.com

รายวิชาที่ยังไม่ได้เรียน

ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิจ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3
วิถีโลก
3
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2
3
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3
การจัดระบบเครือข่าย และการสื่อสารฯ
3
การภาษีอากรธุรกิจ
3
หลักการตลาด
3
องค์การ และการจัดการ
3
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3
สถิติธุรกิจ
3

 

 

 

 

*** กลับแล้วน้าาา *** *** ถัดไปเลยจ้า ***