Make your own free website on Tripod.com
   

 ภาคเรียนที่  1/ 2549

3503901
การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2)
C
3
6.00
12.00
27.00
3531101##
การเงินธุรกิจ
0(0-0)
( F )
0
0.00
12.00
27.00
3562307
การบริหารการผลิต
3(3-0)
C+
3
7.50
15.00
34.50
3593301##
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0)
E
3
0.00
18.00
34.50
4123605
โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
3(2-2)
D
3
3.00
21.00
37.50
หน่วยกิตประจำภาค :
9
เกรดเฉลี่ยประจำภาค :
1.37
หน่วยกิตสะสม :
18
เกรดเฉลี่ยสะสม :
1.78

 

 

 

+:+ กลับแล้วน้าาาาาา +:+ หน้าถัดไปนะจ๊ะที่รัก

 

*
*
*
*