Make your own free website on Tripod.com
   

 

  ภาคเรียนที่  2/ 2548

2000102##
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0)
I
3
0.00
9.00
21.00
3504101##
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
M
3
0.00
9.00
21.00
3521102##
การบัญชี 2
3(2-2)
( M )
3
0.00
9.00
21.00
3543101##
การบริหารการตลาด
3(3-0)
M
3
0.00
9.00
21.00
4000108##
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2)
M
3
0.00
9.00
21.00
หน่วยกิตประจำภาค :
0
เกรดเฉลี่ยประจำภาค :
0.00
หน่วยกิตสะสม :
9
เกรดเฉลี่ยสะสม :
2.33

 

 

 

 

 

กลับดีกว่า !!!
++ถัดไปเลยจ้า++

 

 

 

Static ball